Porttelefoner
Etter rehabiliteringen og remontering av porttelefoner i Njords veg har flere slitt med at disse ikke fungerer. Elektriker har forsøkt å utbedre dette flere ganger, men har til slutt måtte ta kontakt med leverandør av porttelefonene for bistand. I forbindelse med dette er det opplyst om at det er en produksjonsfeil som har ført til at enkelte svartelefoner har sluttet å virke når de ikke lengre har vært tilkoblet strøm. Dette medfører at svartelefonene som ikke fungerer må byttes. Leverandør har sendt nye svartelefoner kostnadsfritt, men det er fremdeles diskusjon om hvem som skal dekke kostnaden for arbeidet med å bytte disse (entreprenør eller borettslaget).
Beboere som har varslet at porttelefon ikke fungerer vil få varsel om når denne byttes i løpet av torsdag 12.12.19.

Innvendige/balkong avvik fra beboere
Flere beboere har etter rehabiliteringen innsendt avvik på ting som ikke er blitt utbedret enten i leiligheten sin eller på balkongen. For at dette skulle kunne være håndterbart er disse samlet sammen og oversendt til entreprenør i en felles avviksliste slik at de skal kunne ha mulighet til å samkjøre ulike faggrupper som må inn. Dette har medført at innmeldte saker ikke har blitt svart opp angående tidspunkt for utbedring.
Entreprenør har nå fått laget en fremdriftsplan for utbedringer av disse avvikene. Tidspunkt for utbedring og hva som er registrert av avvik vil oppgis til beboer som har meldt inn dette senest i løpet av torsdag 12.12.19. Da vil beboer både få en e-post og et skriv i postkassen.
Vi håper flest mulig har anledning til å forholde seg til tidspunktet som blir satt opp i entreprenørs plan slik at alle avvik blir lukket. Skulle det være krise skal det være mulig å avtale et nytt tidspunkt.

DM Stål konkurs
DM Stål var en underleverandør av Ruta Entreprenør som i sommer gikk konkurs. De har i rehabiliteringsprosjektet vært delaktig i montering av balkonger, tak og inngangsparti.
Borettslaget har kontrakt med Ruta Entreprenør, så dette påvirker ikke borettslaget direkte. Det har dog krevd noe merarbeid og avklaringer i forbindelse med utbedringer av avvik som gjelder balkonger og inngangsparti.
Som tidligere informert skal enkelte av rekkverksglassene i Njords veg skiftes da det er feil på størrelsen som medfører at sprekken i hjørnene på gavlbalkonger blir større enn i Tors veg. Arbeid med utskifting av disse, samt utbedring av enkelte avvik på stål og rekkverk på balkong blir utbedret uke 50. Vi gjør derfor oppmerksom på at det vil pågå enkelte arbeider på balkonger i Njords veg og stedvis Tors veg i neste uke.


Vann i garasjer
Enkelte har registrert vann i de nye garasjene. Dette er påpekt som et avvik til entreprenør. Etter befaring ser vi at dette i de fleste tilfelles skylles for dårlig sveising av takpappen. Det pågår per tid utbedringsarbeider og entreprenør vil gå over samtlige garasjetak for å være sikker på at disse er ok.
I enkelte garasjer er det også problemer med vann fordi asfaltkanten utenfor garasjeporten ligger for høyt. Snø og vann som renner fra bilen vil da bli liggende i fremkant ved garasjeporten istedenfor å renne ut. Her jobbes det med løsning.

Strøm til garasjer og utelys
I forbindelse med tilrettelegging for elbillading har borettslaget valgt å oppgradere løsningen for å
kunne tilby dette til alle som ønsker muligheten, samtidig som man er fremtidsrettet. Dette medfører
at det elektriske anlegget, og spesielt de kabler som ligger i bakken, må oppgraderes i forhold til
opprinnelig løsning. Det har tatt tid å få pris på denne oppgraderingen fra entreprenør, samtidig som
det er hentet inn pris fra en annen leverandør for å kontrollere at de priser man har fått er riktige.
Dette er årsaken til at strømmen til garasjene fremdeles ikke er på plass. Elektriker holder nå på med
trekking av kabler i rør i grunn. Kabler til sykkelparkering er på plass og det jobbes nå med å få på
plass strekkene mellom garasjene. Strøm til garasjene med porter og lys skal derfor være på plass
innen kort tid!

Motorvarmere
Arbeidet med montering av utvendige motorvarmere er nå igangsatt. Det vil monteres totalt 50 stykk
fordelt utenfor borettslagets blokker.

Sykkelstativ
Leveransen av sykkelstativ kommer i starten av uke 51 og monteringen av disse vil skje umiddelbart.
Fjerning av byggegjerder og lager ved riggområdet
Byggegjerder som står igjen rundt området som ble brukt som riggområdet ryddes sammen og kjøres
bort i løpet av uke 50. Området vil tilbakestilles til opprinnelig stand med plenareal til våren.

Tetthetsmåling og termografering
Det ble vinteren 2018/2019 registrert en del klager på trekk, spesielt fra overgangen gulv/vegg på
balkongside. Det ble gått flere runder og registrert avvik på utførelse på overgang grunnmur/fasade,
som videre er forsøkt utbedret av entreprenør. Det har også i høst kommet inn enkelte
tilbakemeldinger på trekk.
Det vil i løpet av vinteren gjennomføres tetthetsmålinger og termograferinger av flere leiligheter for
kontroll av utført arbeid. Dette vil gjøres i samtlige av borettslagets blokker.

Kjeller- og loftsdører
Det ble i forbindelse med rehabiliteringen skiftet dører i kjeller og loft. Disse ble skiftet for å øke
brannklassen på døren (lengre tid før bygningsdelen svikter ved brann). Dette for å bedre
brannsikkerheten i rømningsvei (trapperommet). Da den gamle døren var støpt inn i veggen måtte ny
dør få plass i gammel karm. Dette medfører at dørene er blitt noe smalere.
Flere har kommentert at dørene er svært tunge og at dørlukkeren drar døren for raskt igjen. Det er
gått en runde på samtlige dører for å forsøke å justere disse i etterkant, men enkelte beboere melder
at de fremdeles har problemer. Vi vil se på disse tilfellene og gjøre en vurdering av hvordan døren
kan justeres.