Tilkobling av nedløp fra hovedtak til grunn igangsettes mandag 18.mai. Arbeidene starter i Tors veg 9 og vil jobbe seg nedover til Njords veg 30.

Oppmerking av parkeringsplasser er avhengig av tørr bakke og oppholdsvær over en periode. Arbeidene er planlagt utført uke 21. I forbindelse med dette må biler parkert på parkeringsplassene flyttes.
Vi ber derfor om at beboere som har parkert i Tors veg flytte sine biler til midlertidig parkeringsplass/område for brakkerigg nedenfor Tors veg 15 mandag 18.5 og tirsdag 19.5. Beboere som har parkering i Njords veg bes om å flytte sine biler onsdag 20.5 og fredag 22.5.
Vi vil vurdere værmelding fortløpende og varsle i slutten av uke 20 dersom arbeidene må utsettes.

Arbeid med tilbakestillelse av riggområdet og midlertidig parkeringsplass nedenfor Tors veg 15 kan først utføres når parkeringsplasser er oppmerket, da området må benyttes for midlertidig parkering ved disse arbeider.

Ruta Entreprenør igangsetter opprydningsarbeider i området i uke 20. Da vil gjenstående gjerder, containere, materiale og annet rot fjernes.

Strøm til garasjer er lovet ferdigstilt flere ganger. Siste gang var før påsken. Vi har fremdeles problemer med oppfølging fra Argon og opplever at enkelte opplysninger tilbakeholdes. Etter påske ble det en ny «oppvaskrunde» med Argon og det ble bestemt at resterende arbeider skulle følges opp av Argons ledelse. De har brukt noe tid på å få full oversikt over status, men jobber med å få ferdigstilt sine arbeider. De har den siste tiden hatt dialog med Tensio som skal koble anlegget på trafostasjon i Tors veg 13. Vi venter fremdeles på dato for dette fra Tensio, men vil videreformidle dette til beboerne så snart den er klar.

Vedrørende de innvendige avvik som gjenstår hos beboere har vi nå samlet inn avvikene. Vi har utsatt utbedringer med bakgrunn i situasjonen vi befinner oss i med Covid-19 og ønske om å redusere smitterisikoen mest mulig. Vi jobber nå med å lage rutiner for hvordan denne skal håndteres slik at vi får gjennomført nødvendige befaringer og utbedringsarbeider i forbindelse med ettårsbefaring som er planlagt i juni. Vi vil komme tilbake til hvordan dette håndteres når vi nærmer oss dette.

Det jobbes fremdeles med detaljer og fastsette av dato for øvrige arbeider. Ny informasjon kommer snarlig.