Rehabiliteringen i borettslaget går mot slutten, men det gjenstår fremdeles en del arbeid før entreprenøren rydder seg ut av området. Størsteparten av arbeidet som gjenstår gjelder utomhusområdet med opparbeidelse av parkering, garasjer og tilbake stillelse av områdene rundt blokkene.
Rehabiliteringen av blokkene er per tidspunkt noe bak plan, men skal stå ferdig i Njords veg 30 innen 5. juli.

Ferdigbefaring i Njords veg 26 gjennomføres mellom kl.09.00 og 11.00:
Oppgang C – onsdag 24. april
Oppgang B – torsdag 25. april
Oppgang A – fredag 26 april

Det vil deles ut varsel i postkasser hvor beboere som ikke er tilstede vil få mulighet til å bemerke sine punkter.

Det vil pågå arbeider mandag – onsdag i påskeuken, dog noe redusert. Dette gjelder kun utvendige arbeider. Ruta Entreprenørs anleggsleder Tor Grande vil være tilstede på plassen mandag og tirsdag. Skulle det oppstå hastesaker kan Tobb kontaktes på telefon 975 23 985. Send sms dersom du ikke får svar.

Arbeidet med garasjer, fordrøyning av området og opparbeidelse av parkeringsområdet ble som kjent igangsatt senere enn rehabiliteringen av blokkene grunnet det økte omfanget. Dette medfører at disse arbeidene vil pågå også utover sensommeren. Etter planen skulle bygging av garasjer igangsettes ved årsskifte, men grunnet uenighet om løsning og kostnader rundt en nødvendig endring ble dette utsatt. Vi har nå sammen med entreprenør kommet frem til det vi mener er den beste og rimeligste løsningen for borettslaget.

Før garasjene kommer på plass i Tors veg 9-13 gjenstår det nå kun noe betongarbeid. Følgende plan er lagt for arbeidene:

Garasjer Tors veg 9: Oppstart uke 20. Arbeidet med ferdigstillelse vil ta i overkant av 3 uker.
Garasjer Tors veg 11: Oppstart uke 21. Arbeidet med ferdigstillelse vil ta i overkant av 3 uker.
Garasjer Tors veg 13: Oppstart uke 22. Arbeidet med ferdigstillelse vil ta i overkant av 3 uker.

Det er også en stor mulighet for at garasjer i Tors veg 15 medtas i samme monteringsrunde som resten av Tors veg. Nærmere info om dette kommer.

Området rundt med ferdigstillelse av avfallscontainere, asfalt, grøntareal, mm. ferdigstilles fortløpende som garasjene er på plass.


Riggområdet med telt og brakkerigg vil i starten i månedsskifte juni/juli reduseres. Det vil kun stå igjen nødvendige hvilebrakker for arbeidere som skal ferdigstille uteområdet og garasjer, samt nødvendig lager. Det vil være behov for parkeringsområdet som ble opparbeidet også i forbindelse med utomhusarbeidene i Njords veg, så dette tilbakestilles, sammen med riggområdet i sin helhet ved sensommeren.
Vedørende rehabiliteringen av blokkene er det som nevnt tidligere en del som bemerker at det trekker. Vi har antydet at dette skyldes at overgangen i bunnen av den nye fasaden ikke er godt nok utført når grunnmur er etterisolert. Vi har ved flere anledninger gjennomført kontroller og registrert avvik som ikke har blitt utbedret fult ut. Vi er fremdeles ikke fornøyd med arbeidet og saken er meldt som en reklamasjon mot entreprenør. Siste tilbakemelding fra Ruta Entreprenør er at det vil gås en ny runde i uke 17.
Vi vil videre følge opp saken og vurdere om utbedringene er tilfredsstillende. Vi vil også følge opp saken gjennom neste vinter, skulle det registreres avvik når temperaturen er lavere. Skulle det vise seg at beboer bemerker trekk hvor vi ikke finner feil ved overgang fasade/grunnmur må man undersøke andre mulige årsaker.

Når det kommer til balkong søyler og himling skal det gjennomføres en felles runde fra Tors veg 13 (stedvis i Tors veg 11) til Njords veg 30 fra og med uke 17. Himlinger behandles med blank beis, mens søylene flikkes/gås over. Rengjøring av begge delene skal gjøres før behandling.

Det har også kommet spørsmål vedrørende behandling av tregulvet på balkong. Tremmegulvet består av trykkimpregnert trevirke som gir økt holdbarhet i forhold til tre. Grunnet fuktnivå i materialet anbefales det at eventuell behandling avventes i 1 år. Dette vil være opp til hver enkelt beboer.

Legger for øvrig med kort info fra Dovre/Trondheim Kommune vedrørende deres arbeider i Tors veg:
Fremdrift: «Akkurat nå jobber vi fra Tors veg 34 og opp mot Iduns veg. Jeg tenker vi blir ferdig på den streken til sommerferien, avhengig av hvor godt virkeligheten og kartene stemmer overens. Etter påske starter vi opp et nytt lag for arbeid i storkummen i Tors veg/Odins veg som skal bygges om. Vi er avhengig av å bli ferdig i storkummen for å få lagt streket Odins veg-Tors veg 34 og Njords veg-Odins veg.»
Veikvalitet: «Vi har prøvd å fikse dette, men som du ser går det ikke lang tid før det er hullete igjen. Det er en utfordring når en grusveg er så flat som denne (ingen avrenning for overflatevannet). Så lenge vi ikke får bort overflatevannet blir det slik. Dette får vi ikke ordnet før det blir asfalt på vegen. Da er det lettere å få ført vannet til sandfang kummene. Planen er å få lagt varm asfalt så snart at asfaltverkene åpner for sesongen, i starten av mai. Da vil det i første omgang bli asfaltert fra Utleirvegen og til Bragevegen. Inntil da må vi bare forsøke å vedlikeholde vegen så godt som mulig.»

God påske
Med vennlig hilsen byggeledelsen.